Kompanie Igls-Vill- Jungschützenausflug ins Hexenwasser nach Söll

21. Mai 2005

Bataillon Innsbruck – Jungschützenausflug in die Wattener Lizum – Bundesheer Hochlager

2. September 2005